krwi grupa co to znaczy
Leczenie GRUPA KRWI definicja. Czym jest Badanie bazuje na ocenie zachowania się badanych krwinek.

Czy przydatne?

Definicja GRUPA KRWI

Co oznacza Ekipa KRWI TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA Badanie bazuje na ocenie zachowania się badanych krwinek czerwonych w obecności surowicy wzorcowej - zawierającej określone przeciwciała, lub badanej surowicy w obecności krwinek wzorcowych - zawierających znane antygeny. W trakcie wykonywania oznaczenia obserwuje się, czy nałożona na płytkę szklaną kropla surowicy skutkuje aglutynację kropli dodanych krwinek. Aglutynacja to jest zlepianie się krwinek czerwonych pod wpływem surowicy (określając dokładniej - przeciwciał zawartych w surowicy) w spore, widoczne gołym okiem skupiska krwinek. Rutynowe oznaczenie ekipy krwi dotyczy układu grupowego AB0 i Rh. Dla zrozumienia istoty badania poniżej zobrazowano, w jaki sposób - dysponując wzorcowymi krwinkami czerwonymi i wzorcowymi surowicami - można ustalić grupę krwi u danej osoby. Badanie wykonuje się na płytce szklanej, oceniając obecność albo brak aglutynacji pomiędzy kroplą krwinek i kroplą surowicy wg schematu na rycinie 16-5. Ryc.16-5 Model ustalania ekipy krwi w układzie AB0 Pojawienie się aglutynacji badanych krwinek czerwonych z surowicą zawierającą przeciwciała przeciwko antygenowi A (przeciwciała anty-A) lub przeciwciała przeciwko antygenowi B (przeciwciała anty-B), lub przeciwciała zarówno przeciwko antygenowi A, jak i B (przeciwciała anty-A+B) wskazuje, które z antygenów układu AB0 są na krwinkach obecne. Brak aglutynacji znaczy brak danego antygenu na krwinkach. W ten sposób ustala się jedną z czterech głównych grup krwi: grupę A - jeśli zaszła reakcja aglutynacji badanych krwinek tylko z surowicami zawierającymi przeciwciała anty-A, grupę B - jeśli zaszła reakcja aglutynacji badanych krwinek tylko z surowicami zawierającymi przeciwciała anty-B, grupę AB - jeśli zaszła reakcja aglutynacji badanych krwinek z surowicami zawierającymi przeciwciała anty-A i anty-B, grupę 0 - jeśli nie doszło do aglutynacji z żadną z surowic wzorcowych. Wykrycie regularnych przeciwciał anty-A albo anty-B w badanej surowicy, dzięki krwinek wzorcowych ekipy A albo B, potwierdza rezultat oznaczenia. Rutynowe oznaczenie ekipy krwi w układzie Rh sprowadza się do wykazania obecności albo braku antygenu D w badanych krwinkach czerwonych dzięki surowicy wzorcowej, zawierającej przeciwciała anty-D. Oznaczenie ekipy krwi u noworodka z krwi pępowinowej wymaga powtórnego oznaczenia z krwi pobranej z żyły, jeśli rezultat badania ma być wpisany na przykład do książeczki zdrowia dziecka. CZEMU SŁUŻY BADANIE? Grupę krwi znaczy się po to, by mieć sposobność dobrania odpowiedniego dawcy przy konieczności przetaczania krwi. Potencjalny dawca krwi musi mieć tę samą grupę krwi w układzie AB0, co biorca krwi (jedynie w ściśle ustalonych przypadkach możliwe jest odstępstwo od tej reguły). Nie znaczy to jeszcze, iż krew dawcy jest zgodna do przetoczenia z krwią biorcy. Biorca może mieć gdyż w osoczu krwi inne przeciwciała skierowane przeciwko krwinkom czerwonym dawcy, co mogłoby spowodować negatywne reakcje poprzetoczeniowe o różnym stopniu nasilenia - groźne dla życia biorcy. O zgodności do przetoczenia krwi dawcy z krwią biorcy rozstrzyga ostatecznie próba krzyżowa (zobacz: "Próba krzyżowa"). W wielu sytuacjach, szczególnie kiedy dotyczy to osoby zdrowej, nie przebywającej w szpitalu, badanie wykonuje się jedynie w celu wpisania ekipy krwi do dowodu tożsamości, zaspokojenie własnej ciekawości lub przewidywania ekipy krwi potomstwa. WSKAZANIA DO WYKONANIA BADANIA Konieczność przetoczenia krwi na skutek nagłej straty krwi. Konieczność przetoczenia krwi w celu leczenia niedokrwistości. Przed każdym zabiegiem chirurgicznym, jeżeli przewiduje się utratę krwi w czasie zabiegu. Przewidywanie ekipy krwi potomstwa. Chęć zaspokojenia własnej ciekawości. Badanie może być realizowane bez zlecenia lekarza BADANIA POPRZEDZAJĄCE Nie ma bezwzględnej konieczności wykonywania przedtem innych badań, jakkolwiek w praktyce regularnie to jest morfologia krwi (w pierwszej kolejności hematokryt, stężenie hemoglobiny). SPOSÓB PRZYGOTOWANIA DO BADANIA Nie ma szczególnych zaleceń. OPIS BADANIA Badanemu pobiera się ok. 5-10 ml krwi żylnej (zobacz "Opis badania" w "Badanie krwi"). U noworodków krew do badania pobiera się z pępowiny. Przy konieczności prawie jednoczesnego ustalania ekipy krwi i wykonywania próby krzyżowej, choremu pobiera się krew do wykonania tych badań dwa razy. Nie wolno gdyż do wykonania próby krzyżowej użyć krwi, z której wykonano oznaczenie ekipy krwi. Rezultat badania przekazywany jest w formie opisu. Wiadomości, KTÓRE NALEŻY ZGŁOSIĆ WYKONUJĄCEMU BADANIE Przed badaniem Skłonność do krwawień (skaza krwotoczna). Bez zarzutu ZACHOWYWAĆ SIĘ PO BADANIU? Nie ma szczególnych zaleceń. MOŻLIWE POWIKŁANIA PO BADANIU Brak powikłań, niezależnie od niekiedy niewielkiego krwawienia albo krwiaka w miejscu wkłucia igły po pobraniu krwi do badania