lobotomia zwlekanie krzyżówka co to znaczy
Bezsenność co znaczy Lenistwo acedia krzyżówka Patopsychologia co to jest Bulimia słownik.

Psychologia definicje

 • Definicja Lobotomia Co to jest zwana popularnie lobotomią albo lobotomią czołową — „zabieg” neurochirurgiczny opierający na przecięciu włókien nerwowych łączących czołowe
 • Definicja Zwlekanie Co to jest obronnych znanych w psychologii. To jest odsuwanie w okresie działań, o których wiemy, iż musimy je podjąć. Dlatego chwilowo czujemy się
 • Definicja Demencja Co to jest wywołane uszkodzeniem mózgu znaczące obniżenie się sprawności umysłowej. Istnieje sporo definicji i mierników demencji, gdyż istnieją duży
 • Definicja Libido Co to jest żądza) ─ psychiczna reprezentacja pobudzenia pochodzącego z wnętrza organizmu mająca na celu zaspokojenie potrzeby bliskości cielesnej
 • Definicja Generalizacja Co to jest reagowanie (bez uczenia) na podobny impuls poprzez tę samą reakcję; siłę reakcji wyznacza podobieństwo bodźców (gradient generalizacji
 • Definicja Reaktancja Co to jest stworzona została poprzez Jacka Brehma w 1966r. Reaktancja psychologiczna to jest dążenie do przywracania wolności wyboru, zagrożonej
 • Definicja Gestalt Co to jest zaproponowaną przed II wojną światową w Niemczech teorię percepcji, alternatywną do innych znanych i akceptowanych najpierw XX wieku. Z
 • Definicja Deindywiduacja Co to jest kontroli nad swoim zachowaniem. Prowadzi to do w miarę większej impulsywności i grozi patologicznością czynów
 • Definicja Obsesja Co to jest się występowaniem irracjonalnych myśli i impulsów, którym towarzyszy przekonanie o ich niedorzeczności i chęć uwolnienia się od nich
 • Definicja Samorealizacja Co to jest – w psychologii to stałe dążenie do realizacji swojego potencjału, rozwijania talentów i możliwości, mechanizm stawania się "tym, kim
 • Definicja Trans Co to jest zawężoną świadomością i pomniejszoną wrażliwością na bodźce. Osoby pogrążone w transie mogą wykonywać określone czynności automatycznie, w
 • Definicja Adrenalina Co to jest nazwa systematyczna: 4-[1-hydroksy-2-(metyloamino)etylo]benzeno-1,2-diol, wzór sumaryczny: C9H13NO3, ATC: C 01 CA 24) – hormon i
 • Definicja Id Co to jest modelu psychoanalitycznym, w okolicy ego i superego. Id jest rodzajem brzucha matki (aczkolwiek piękna, to tylko metafora), gdzie dochodzi
 • Definicja Zaprzeczanie Co to jest obronnych znanych w psychologii i psychoanalizie, pokrewny wyparciu. Zaprzeczanie to fałszowanie obrazu teraźniejszości przez
 • Definicja Właściwość Co to jest jednostki, zgeneralizowana tendencja do ustalonych zachowań, przejawiająca się w różnych przypadkach, ma charakter latentny, nie można jej
 • Definicja Lezja Co to jest doświadczalnym) uszkodzenie narządu albo tkanki. Lezją może być nazwana zmiana nadżerkowa, owrzodzenie, zanikowe zmiany zapalne. W
 • Definicja Wola Co to jest samoświadomych, pozwalająca na i wspomagająca reagowanie, ogólne działanie i podejmowanie świadomych decyzji. Byty niesamoświadome mogą
 • Definicja Derealizacja Co to jest nie jest faktyczny. Świat jawi się osobie jako zmieniony, odrealniony, oddalony, jak ze snu. Objaw ten pojawia się zarówno w chorobach
 • Definicja Tożsamość Co to jest ma: właściwości wyglądu, psychiki i zachowanie się z punktu widzenia ich odrębności i niepowtarzalności u innych ludzi. W psychologii, od
 • Definicja Nienawiść Co to jest kogoś albo czegoś, połączone z pragnieniem aby przedmiot nienawiści spotkało coś złego. Nienawiść bywa przeciwstawiana miłości i opisywana
 • Definicja Urofilia Co to jest moczem partnera jest źródłem podniecenia seksualnego. Faktorem podniecającym może być lub oddawanie moczu na partnera, lub bycie nim
 • Definicja Percepcja Co to jest wrażeń zmysłowych, w celu zrozumienia otoczenia. Percepcja to postrzeganie; uświadomiona reakcja narządu zmysłowego na impuls zewnętrzny
 • Definicja Barbiturany Co to jest pochodnych kwasu barbiturowego, stosowanych na szeroką skalę w latach 50., 60. i 70. XX wieku jako leki nasenne, znieczulające czy
 • Definicja Racjonalizacja Co to jest psychologii jeden z systemów obronnych - z pozoru racjonalne uzasadnianie po fakcie swoich decyzji i postaw, kiedy prawdziwe motywy
 • Definicja Dysgrafia Co to jest strata zdolności pisania, wywołana mikrouszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego albo zaburzeniami ośrodkowych funkcji wzrokowych i
 • Definicja Smutek Co to jest smutek odbiera go przeważnie jako zdarzenie niekorzystne. Smutek jest jednym z głównych objawów depresji. Towarzyszy mu regularnie
 • Definicja Charakteropatia Co to jest osobowości typu psychopatycznego, wyrażające się w odchyleniach charakterologicznych, na przykład skłonność do kłamstwa, nastawienia
 • Definicja Uprzedzenie Co to jest czegoś albo kogoś bez racjonalnych przesłanek. Uprzedzenie do kogoś albo czegoś występuje wówczas, gdy jednostka podejmuję ocenę, wyraża
 • Definicja Hipnoza Co to jest a jawą, charakteryzujący się wzmożoną podatnością na sugestię. Termin hipnoza pochodzi od greckiego słowa hipnos, a więc sen. Hipnoza
 • Definicja Anoreksja Co to jest brak, pozbawienie, orexis - apetyt Anorexia nervosa) - dolegliwość cywilizacyjna polegająca na utracie wagi wywołanej poprzez osobę chorą
 • Definicja Dysforia Co to jest bazuje na wyolbrzymianiu pewnych sytuacji i innych bodźców, co skutkuje złość albo wręcz agresję chorego. Ogólna drażliwość
 • Definicja Wais Co to jest test inteligencji dla dorosłych skonstruowany poprzez Davida Wechslera. Aktualna polska adaptacja tego testu nosi nazwę WAIS-R (PL) i
 • Definicja Tik Co to jest mimowolny ruch określonej części ciała (na przykład mruganie powieką, marszczenie czoła, zaciskanie pięści). Powstaje przeważnie na tle
 • Definicja Frotteryzm Co to jest seksualnego (parafilii), gdzie jednostka odczuwa podniecenie seksualne dotykając albo ocierając się o ciało obcej osoby w zatłoczonych
 • Definicja Świadomość Co to jest zdaje sobie sprawę ze zjawisk wewnętrznych, takich jak swoje mechanizmy myślowe, i zjawisk zachodzących w środowisku zewnętrznym i jest w
 • Definicja Choleryk Co to jest zalewa") – synonim flegmatyka, typ pobudliwy, przejawiający tendencje do ciągłego niezadowolenia i agresji. Charakteryzuje go mocne
 • Definicja Panika Co to jest natężeniu. Regularnie towarzyszą mu zaburzenia funkcji wegetatywnych. Napady paniki towarzyszą nie wszystkim zaburzeniom psychicznym, w
 • Definicja Echolalia Co to jest wypowiedzianych poprzez inne osoby albo zasłyszanych na przykład w telewizji. Zdarza się również, iż osoba chora na echolalię powtarza
 • Definicja Zadowolenie Co to jest afirmacji stanu rzeczy. Może prowadzić do uczucia szczęścia. Zadowolenie nie objawia się stanem euforii, nie uzewnętrznia się. To jest
 • Definicja Zoopsychologia Co to jest zachowania zwierząt, działania instynktowne, uczenie się, mechanizmy poznawcze i relacje z otoczeniem. Badania obejmujące problematykę
 • Definicja Trauma Co to jest uraz (szok), który może wywołać zaburzenia somatyczne i psychiczne. Regularnie w konsekwencji intensywnej emocji albo urazu czaszkowego
 • Definicja Jaźń Co to jest struktura psychiczna człowieka. Jest odpowiedzialna za przepływ energii z części świadomej do nieświadomej i odwrotnie. Pełni funkcję
 • Definicja Charakter Co to jest albo cecha. Zespół cech wyróżniających dany element, zdarzenie, osobę od innych tego samego rodzaju, na przykład z racji na wygląd, postać
 • Definicja Euforia Co to jest z tendencją do śmiechu, płytkiej wesołości i dowcipkowania, doznawany nawet pomimo rzeczywistych niedomagań organizmu. Zazwyczaj występuje
 • Definicja Tat Co to jest Thematic Apperception Test
 • Definicja Depresja Co to jest psychiczne charakteryzujące się symptomami, które można następująco pogrupować: - objawy emocjonalne: obniżony nastrój - smutek i
 • Definicja Parasomnia Co to jest nieprzewidywalnych i regularnie gwałtownych zachowaniach w trakcie snu. Nazwa wywodzi się ze zbitki grecko-łacińskiej - "para"
 • Definicja Masochizm Co to jest seksualnych, gdzie jednostka odczuwa podniecenie seksualne w przypadkach, kiedy zadawany jest jej fizyczny i psychiczny ból albo gdy jest
 • Definicja Asertywność Co to jest posiadanie i wyrażanie własnego zdania i bezpośrednie wyrażanie emocji i postaw w granicach nie naruszających praw i psychicznego
 • Definicja Nastrój Co to jest moment zabarwienie emocjonalne wszystkich przeżyć, zarówno doświadczane subiektywnie i relacjonowane, jak także możliwe do obserwacji
 • Definicja Empiryzm Co to jest doświadczenie") – doktryna filozoficzna głosząca, iż źródłem ludzkiego poznania są wyłącznie, albo w pierwszej kolejności bodźce
 • Definicja Habituacja Co to jest neurologicznym występującym w układzie nerwowym w razie wielokrotnego występowania tego samego bodźca. Odpowiedź układu na następne bodźce
 • Definicja Lęk Co to jest związany z antycypacją niebezpieczeństwa nadchodzącego z zewnątrz albo pochodzącego z wewnątrz organizmu, objawiający się jako niepokój
 • Definicja Homofobia Co to jest quot;fobia") - lęk przed zetknięciem się z osobami o orientacji homoseksualnej, wstręt, niechęć, nienawiść wobec osób o orientacji
 • Definicja Inkubacja Co to jest myślowych. Gdy człowiek intensywnie rozwiązuje jakiś problem, to wiadomości przetwarzane są poprzez umysł również na poziomie nieświadomym
 • Definicja Akatyzja Co to jest występowaniu: - pobudzenia ruchowego - przymusu bycia w ciągłym ruchu. Osoby dotnięte akatyzją nie mogą usiedzieć nieruchomo, wciąż
 • Definicja Frustracja Co to jest niemożnością realizacji potrzeby albo osiągnięciu określonego celu. Czasem frustrację definiuje się jako każdą sytuację, która wywołuje
 • Definicja Wzmocnienie Co to jest danej reakcji na impuls pod wpływem następującego wkrótce później innego bodźca w następnych seriach poddawania organizmu tymże bodźcom
 • Definicja Uzależnienie Co to jest jakiejś czynności albo zażywania jakiejś substancji. W praktyce ustalenie to posiada kilka znaczeń. Typy uzależnień Uzależnienie
 • Definicja Urojenia Co to jest na fałszywych przekonaniach, błędnych sądach, odpornych na wszelaką argumentację i podtrzymywane mimo obecności dowodów wskazujących na ich
 • Definicja Psychika Co to jest odnoszący się do całokształtu mechanizmów i dyspozycji niematerialnych, psychicznych człowieka. Indywidualna realizacja psychiki nazywana
 • Definicja Kompensacja Co to jest jeden z systemów obronnych znanych w psychologii, odmiana substytucji. To jest wynagradzanie siebie za braki albo defekty. Daje chwilową
 • Definicja Mania Co to jest zaburzeń afektywnych; zespół objawów, które można podzielić na cztery ekipy: - emocjonalne: nastrój euforyczny, ekspansywny i podwyższony
 • Definicja Fiksacja Co to jest z systemów obronnych znanych w psychologii. Bazuje na kurczowym trzymaniu się wyuczonych systemów przystosowania (myśli i zachowań
 • Definicja Borderline Co to jest zaburzeniem osobowości albo BPD (z angielskiego: Borderline Personality Disorder) - zaburzenie osobowości na pograniczu psychozy i nerwicy
 • Definicja Narcyzm Co to jest uznaje się za zaburzenie osobowości (DSM IV), jednakże w ICD-10 nie jest zaznaczony jako odrębna jednostka nozologiczna. Psychoanaliza
 • Definicja Projekcja Co to jest siebie) — w psychologii jeden z narcystycznych systemów obronnych; przypisywanie innym własnych poglądów, zachowań albo cech, przeważnie
 • Definicja Uwaga Co to jest poznawczych odpowiedzialnych za: - utrzymanie organizmu w stanie gotowości do działania, percepcji albo innych zachowań. Podtrzymywanie
 • Definicja Załamanie Co to jest objawiający się całkowitym brakiem nadziei i wszelkiej chęci do życia. Regularnie występuje on po dramatycznym wydarzeniu, na przykład
 • Definicja Hipersomnia Co to jest nadmierną sennością. Start hipersomnii przypada zazwyczaj na późną fazę wieku pokwitania albo inicjalną dojrzałość. Sen fundamentalny
 • Definicja Mobbing Co to jest poprzez dłuższy czas, zachowania naruszające godność osobistą pracownika. Mobbing zwykle ma na celu albo determinuje: poniżeniem
 • Definicja Defektologia Co to jest pedagogiki terapeutycznej (leczniczej), jednym z działów pedagogiki rewalidacyjnej, będącej częścią pedagogiki specjalnej. Rodzaj wiedzy i
 • Definicja Lateralizacja Co to jest asymetria czynnościowa prawej i lewej strony ciała ludzkiego, która wynika z różnic w budowie i funkcjach obu półkul mózgowych. Wyraża się
 • Definicja Dda Co to jest angielskiego: ACoA albo ACA - Adult Children of Alcoholics) - ekipy wsparcia wyrosłe z ruchu AA. Opierają się na założeniu, iż ludziom z
 • Definicja Katalepsja Co to jest kataleptyczny - specyficzne zesztywnienie mięśni, połączone z zastyganiem postawy ciała i położeniu kończyn i wygięciu szyi, również
 • Definicja Hipochondria Co to jest zaburzenia hipochondrycznego. Dominującą właściwością tego zaburzenia jest stałe przekonanie o istnieniu co najmniej jednej poważnej
 • Definicja Katatonia Co to jest bardzo niskim poziomem aktywności ruchowej (stupor, osłupienie) albo nadmiarem aktywności ruchowej (furor), nie podlegającym woli chorego
 • Definicja Abstynencja Co to jest się od: zażywania substancji uzależniających (na przykład alkoholu, narkotyków, papierosów) albo w razie uzależnienia psychicznego
 • Definicja Iluminacja Co to jest W psychologii poznawczej zdarzenie pojawienia się w umyśle gotowego rozwiązania danego problemu po okresie nieświadomego rozwiązywania
 • Definicja Agresja Co to jest psychologii ustalenie zachowania, ukierunkowanego na zewnątrz albo do wewnątrz, mającego na celu spowodowanie szkody fizycznej albo
 • Definicja Wiktymologia Co to jest przestępstw i badaniem roli ofiary w genezie przestępstwa, w szczególności ustaleniem czynników tworzących podatność na stanie się ofiarą
 • Definicja Hebefrenia Co to jest podtyp schizofrenii, który charakteryzuje się w pierwszej kolejności niespójnością, absurdalnością zachowania i nieadekwatnością reakcji
 • Definicja Depersonalizacja Co to jest Osoba czuje, iż nie jest sobą, czuje, iż jest obca dla siebie, wymieniła się. Może pojawić się poczucie dziwności, deformacji własnego
 • Definicja Regresja Co to jest charakterystycznego dla wcześniejszego okresu rozwojowego. Powrót ten może także objawiać się na płaszczyźnie emocjonalnej (odczuwanie
 • Definicja Katapleksja Co to jest dolegliwość mózgu, objawiająca się stratą napięcia mięśniowego, która stanowi kluczowy symptom narkolepsji. Osoby chore w chwilach dużej
 • Definicja Gniew Co to jest albo wzburzenie emocjonalne, czasami z nastawieniem agresywnym Gniew wyrażany jest spontanicznie: krzykiem, gestami, czasem rękoczynami
 • Definicja Samokontrola Co to jest zachowań. Z samokontrolą wiążą się interesujące zjawiska. Próby kontroli swoich myśli i uczuć skutkują zazwyczaj narastaniem uczucia presji
 • Definicja Mikroekspresja Co to jest opisane poprzez Paula Ekmana przy okazji badania wyrazów mimicznych. To jest bardzo krótko trwająca (zazwyczaj poniżej jednej sekundy
 • Definicja Genogram Co to jest transgeneracyjnych w rodzinie, podobny do drzewa genealogicznego. Ilustruje związki i stosunki pomiędzy krewnymi i istotne daty z życia
 • Definicja Supresja Co to jest répresion, z angielskiego: supression); funkcjonuje również inne ustalenie - supresja. Definicja pochodzące z języka psychoanalizy. Jeden z
 • Definicja Fantazja Co to jest języka psychoanalizy. Fantazja to pewien wyobrażony scenariusz gdzie w sposób jawny albo schowany osoba spełna własne życzenia. Fantazja
 • Definicja Ingracjacja Co to jest to metoda manipulacji, działanie mające na celu zdobycie sympatii (wytworzenie pozytywnej postawy). Różne są metody wkradania się w
 • Definicja Represja Co to jest odpychać, tłumić) lub wyparcie to jeden z systemów obronnych znanych w psychologii. To jest usuwanie ze świadomości myśli, uczuć, wspomnień
 • Definicja Imprinting Co to jest wpojenie) to definicja określające utrwalenie się w świadomości ludzi i zwierząt bodźca wzrokowego, dotykowego albo z innych organów
 • Definicja Rozszczepienie Co to jest obronnych, opierający na podzieleniu zewnętrznych obiektów na całkiem dobre i całkiem złe. Osoba pozostająca w kontakcie z osobą stosującą
 • Definicja Abulia Co to jest kliniczny pod postacią zaburzenia aktywności, opierający na chorobliwym niedostatku albo braku woli, który przejawia się w niemożności
 • Definicja Migrena Co to jest pojawiający się najczęściej w momencie dojrzewania, częściej u kobiet. Charakteryzuje się różnym stopniem nasilenia, czasem trwania i
 • Definicja Kompleks Co to jest skojarzonych z pewną inną istotną i silnie zabarwioną emocjonalnie myślą, która zazwyczaj bywa wyparta ze świadomości, stłumiona (myśl taką
 • Definicja Ego Co to jest jest jedną ze struktur osobowości w modelu psychoanalitycznym, w okolicy superego i id. Rola Ego Ego wytwarza się gdyż zaspokojenie
 • Definicja Psychometria Co to jest dział psychologii, zajmujący się teorią i praktyką stosowania testów psychologicznych, który opiera się na zdobyczach statystyki i
 • Definicja Stupor Co to jest zaburzenie psychiczne objawiające się znacznym zahamowaniem ruchowym i ograniczeniem reakcji na bodźce zewnętrzne; w mniej nasilonych
 • Definicja Odzwierciedlanie Co to jest bazuje na przedstawianiu pacjentowi treści którą wnosi. Terapeuta odzwierciedla słowa i zachowanie pacjenta. Na przykład "Widzę, iż
 • Definicja Empatia Co to jest psychologii umiejętność odczuwania stanów psychicznych innych ludzi (empatia emocjonalna), zdolność przyjęcia ich metody myślenia
 • Definicja Psychologia Co to jest logos = wyraz, myśl, rozumowanie) jest edukacją empiryczną, zajmującą się badaniem systemów i praw rządzących zjawiskami psychicznymi i
 • Definicja Melancholik Co to jest najprawdopodobniej stąd między innymi "czarne myśli") to osoba o pesymistycznym, lękowym, negatywnym podejściu do przyszłości
 • Definicja Śmiech Co to jest twarzy, stworzonym poprzez napięcie mięśni w pierwszej kolejności w okolicach kącików ust, ale także wokół oczu. Śmiech jest u ludzi jednym
 • Definicja Nawyk Co to jest zautomatyzowana czynność (sposób zachowania, reagowania), którą nabywa się w rezultacie ćwiczenia (raczej poprzez powtarzanie). W
 • Definicja Autosugestia Co to jest ograniczajacymi przekonaniami osoby ją stosującej. Bazuje na wielokrotnym powtarzaniu afirmacji, co skutkuje podniesienie poczucia własnej
 • Definicja Parafilia Co to jest preferencji seksualnych; utrwalone zachowanie seksualne, które kształtuje się w rozwoju w konsekwencji oddziaływania bodźców kojarzących
 • Definicja Osobowość Co to jest umożliwiający adaptację i wewnętrzną integrację myśli, uczuć i zachowania w ustalonym środowisku w wymiarze czasowym (poczucie stabilności
 • Definicja Tanatos Co to jest psychoanalizy Freuda jeden z dwóch (w okolicy libida) popędów sterujących naszymi emocjami nazwany popędem zgonu, destrukcji. Osoba z
 • Definicja Psychastenia Co to jest nerwicą natręctw. Chorzy nie umieją sprecyzować swoich uczuć (ambiwalencja) albo wypracować swojego zdania na pewien temat (ambitendencja
 • Definicja Neuropsychologia Co to jest zajmująca się badaniem i opisywaniem związków zachodzących pomiędzy tkanką nerwową a funkcjami poznawczymi, raczej z perspektywy klinicznej
 • Definicja Fuga Co to jest zaburzenie nerwicowe, gdzie występują ucieczkowe działanie impulsywne. Rzadko występuje w formie tak zwany zamroczenia jasnego, kiedy
 • Definicja Optymizm Co to jest Podkreśla relacja do życia gdzie świat postrzegamy w pierwszej kolejności jako pozytywne miejsce, jako coś dobrego. Optymiści generalnie
 • Definicja Dekompensacja Co to jest systemów jednostki w obliczu przeciążenia trudnymi sytuacjami, problemami i zadaniami, nie mniej jednak w jej ocenie prawdopodobieństwo
 • Definicja Wrażenie Co to jest stopniu fundamentalny mechanizm poznawczy człowieka. Powstaje w konsekwencji bezpośredniego działania bodźców ze świata zewnętrznego albo z
 • Definicja Asymilacja Co to jest ukształtowanych struktur poznawczych, mechanizm aktualny we wszystkich okresach rozwoju intelektualnego. Innymi słowami, asymilacja
 • Definicja Impuls Co to jest udziale układu nerwowego jakąkolwiek reakcję (ruchową albo emocjonalną). Impuls może mieć charakter prosty, odpowiadający rozumieniu
 • Definicja Odwarunkowanie Co to jest do warunkowania. Bazuje na powtarzaniu treningu bez wzmocnień aż do zaniknięcia reakcji. Na odporność reakcji warunkowej na wygaszanie
 • Definicja Bulimia Co to jest żarłoczność psychiczna, chorobliwe objadanie się. Historia definicje Etymologicznie nazwa bulimia pochodzi od bulimis, co dosłownie znaczy
 • Definicja Patopsychologia Co to jest odmiennie psychologia zaburzeń, psychopatologia to tematyka psychologii klinicznej, dotycząca teoretycznych założeń zaburzeń psychicznych
 • Definicja Acedia Lenistwo Co to jest własny byt i istnienie, obojętność” od kēdía - "troska") – w teologii wypalenie religijne, apatia (psychologia) i obojętność, tak
 • Definicja Bezsenność Co to jest zaburzenia powiązane z trudnościami w zasypianiu, kontynuowaniu snu, inicjalnym budzeniem się, snem przerywanym albo snem nieregenerującym

Co to jest w psychologii - objawy i przyczyny

Informacje o leczeniu u psychologa. Słownik psychologa dla pacjentów. Co oznacza w leczeniu u psychiatry. Wyjaśnienia przypadków i metody leczenia. Przyczyny i objawy, a także leczenie skutków choroby.

Definicja Bezsenność co znaczy Lenistwo acedia krzyżówka Patopsychologia co to jest Bulimia słownik Odwarunkowanie czym jest Impuls co oznacza Asymilacja tłumaczenie. co to znaczy.

Słownik Lobotomia co znaczy Zwlekanie krzyżówka Demencja co to jest Libido co to jest.